User Tools

Site Tools


Translations of this page?:
km:tipitaka:book_index

មាតិកា

ព្រះត្រៃបិដក មាតិកា តាម សៀវភៅ

វិន័យបិដក

ពី ភាគ ១ ទៅដល់ ភាគ ១៣:

- - - - - - - - - - ១០ - ១១ - ១២ - ១៣ -

មហាវិភង្គ

ភាគ ១

book_001.jpg

ភាគ ១ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មហាវិភង្គ បឋមភាគ
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ២

book_002.jpg

ភាគ ៣ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មហាវិភង្គ ទុតិយភាគ
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៣

book_003.jpg

ភាគ ៣ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មហាវិភង្គ តតិយភាគ
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៤

book_004.jpg

ភាគ ៤ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មហាវិភង្គ ចតុត្ថភាគ
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភិក្ខុនីវិភង្គ

ភាគ ៥

book_005.jpg

ភាគ ៥ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
ភិក្ខុនីវិភង្គ
មាតិកា គ្រប់សព្វ

មហាវគ្គ

ភាគ ៦

book_006.jpg

ភាគ ៦ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៧

book_007.jpg

ភាគ ៧ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៨

book_008.jpg

ភាគ ៨ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៩

book_009.jpg

ភាគ ៩ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ១០

book_010.jpg

ភាគ ១០ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ១១

book_011.jpg

ភាគ ១១ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ១២

book_012.jpg

ភាគ ១២ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ១៣

book_013.jpg

ភាគ ១៣ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

សុត្តន្តបិដក

ទីឃនិកាយ

ពី ភាគ ១៤ ទៅដល់ ភាគ ១៩

ភាគ ១៤

book_014.jpg

ភាគ ១៤ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ១៥

book_015.jpg

ភាគ ១៥ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ១៦

book_016.jpg

ភាគ ១៦ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ១៧

book_017.jpg

ភាគ ១៧ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ១៨

book_018.jpg

ភាគ ១៨ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ១៩

book_019.jpg

ភាគ ១៩ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

មជ្ឈិមនិកាយ

ពី ភាគ ២០ ទៅដល់ ភាគ ២៨

ភាគ ២០

book_020.jpg

ភាគ ២០ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ២១

book_021.jpg

ភាគ ២១ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ២២

book_022.jpg

ភាគ ២២ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ២៣

book_023.jpg

ភាគ ២៣ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ២៤

book_024.jpg

ភាគ ២៤ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ២៥

book_025.jpg

ភាគ ២៥ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ២៦

book_026.jpg

ភាគ ២៦ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ២៧

book_027.jpg

ភាគ ២៧ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ២៨

book_028.jpg

ភាគ ២៨ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

សំយុត្តនិកាយ

ពី ភាគ ២៩ ទៅដល់ ភាគ ៣៩

ភាគ ២៩

book_029.jpg

ភាគ ២៩ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៣០

book_030.jpg

ភាគ ៣០ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៣១

book_031.jpg

ភាគ ៣១ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៣២

book_032.jpg

ភាគ ៣២ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៣៣

book_033.jpg

ភាគ ៣៣ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៣៤

book_034.jpg

ភាគ ៣៤ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៣៥

book_035.jpg

ភាគ ៣៥ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៣៦

book_036.jpg

ភាគ ៣៦ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៣៧

book_037.jpg

ភាគ ៣៧ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៣៨

book_038.jpg

ភាគ ៣៨ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៣៩

book_039.jpg

ភាគ ៣៩ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

អង្គុត្តរនិកាយ

ពី ភាគ ៤០ ទៅដល់ ភាគ ៥១

ភាគ ៤០

book_040.jpg

ភាគ ៤០ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៤១

book_041.jpg

ភាគ ៤១ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៤២

book_042.jpg

ភាគ ៤២ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៤៣

book_043.jpg

ភាគ ៤៣ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៤៤

book_044.jpg

ភាគ ៤៤ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៤៥

book_045.jpg

ភាគ ៤៥ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៤៦

book_046.jpg

ភាគ ៤៦ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៤៧

book_047.jpg

ភាគ ៤៧ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៤៨

book_048.jpg

ភាគ ៤៨ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៤៩

book_049.jpg

ភាគ ៤៩ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៥០

book_050.jpg

ភាគ ៥០ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៥១

book_051.jpg

ភាគ ៥១ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ខុទ្ទកនិកាយ

ពី ភាគ ៥២ ទៅដល់ ភាគ ៧៧

ភាគ ៥២

book_052.jpg

ភាគ ៥២ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ឥតិវុត្តកៈ

ភាគ ៥៣

ជាតក

ភាគ ៥៨

book_058.jpg

ភាគ ៥៨ លេខ ទំព៍រ លេខសម្គាល់
ឯកនិបាត sut.kn.jat.v01
អបណ្ណកវគ្គ ទី១ sut.kn.jat.v01.01
សីលវគ្គ ទី២ sut.kn.jat.v01.02
កុរុង្គវគ្គ ទី៣ ១១ sut.kn.jat.v01.02
កុលាវកវគ្គ ទី៤ ១៥ sut.kn.jat.v01.03
អត្ថកាមវគ្គ ទី៥ ១៩ sut.kn.jat.v01.04
អាសឹសវគ្គ ទី៦ ២៣ sut.kn.jat.v01.05
ឥត្ថីវគ្គ ទី៧ ២៧ sut.kn.jat.v01.06
វរុណវគ្គ ទី៨ ៣១ sut.kn.jat.v01.07
អបាយិម្ភវគ្គ ទី៩ ៣៦ sut.kn.jat.v01.08
លិត្តវគ្គ ទី១០ ៤១ sut.kn.jat.v01.09
បរោសតវគ្គ ទី១១ ៤៦ sut.kn.jat.v01.10
ហំសិវគ្គ ទី១២ ៥០ sut.kn.jat.v01.11
កុសនាឡិវគ្គ ទី១៣ ៥៤ sut.kn.jat.v01.12
អសម្បទានវគ្គ ទី១៤ ៥៨ sut.kn.jat.v01.13
កកណ្តកវគ្គ ទី១៥ ៦៣ sut.kn.jat.v01.14
ទុកនិបាត ៦៨ sut.kn.jat.v02
ទឡ្ហវគ្គ ទី១ ៦៨ sut.kn.jat.02.01
សន្ថវវគ្គ ទី២ ៧៦ sut.kn.jat.v02.02
កល្យាណធម្មវគ្គ ទី៣ ៨២ sut.kn.jat.v02.03
អសទិសវគ្គ ទី៤ ៨៨ sut.kn.jat.v02.04
រុហកវគ្គ ទី៥ ៩៤ sut.kn.jat.v02.05
នតំទឡ្ហវគ្គ ទី៦ ១០១ sut.kn.jat.v02.06
ពីរណត្ថម្ភកវគ្គ ទី៧ ១០៨ sut.kn.jat.v02.07
កាសាវវគ្គ ទី៨ ១១៥ sut.kn.jat.v02.08
ឧបាហនវគ្គ ទី៩ ១២៣ sut.kn.jat.v02.09
សិគាលវគ្គ ទី១០ ១៣០ sut.kn.jat.v02.10
តិកនិបាត ១៣៨ sut.kn.jat.v03
សង្កប្បវគ្គ ទី១ ១៣៨ sut.kn.jat.v03.01
បទុមវគ្គ ទី២ ១៤៨ sut.kn.jat.v03.02
ឧទបានវគ្គ ទី៣ ១៥៧ sut.kn.jat.v03.03
អព្ភន្តរវគ្គ ទី៤ ? sut.kn.jat.v03.04
កុម្ភវគ្គ ទី៥ ១៧៦ sut.kn.jat.v03.05
ចតុក្កនិបាត ១៨៥ sut.kn.jat.v04
កាលិង្គវគ្គ ទី១ ១៨៥ sut.kn.jat.v04.01
បុចិមន្ទវគ្គ ទី២ ១៩៧ sut.kn.jat.v04.02
កុដិទូសកវគ្គ ទី៣ ២០៨ sut.kn.jat.v04.03
កោកិលវគ្គ ទី៤ ២១៩ sut.kn.jat.v04.04
ចុល្លកុណាលវគ្គ ទី៥ ២៣០ sut.kn.jat.v04.05
មាតិកា គ្រប់សព្វ

ភាគ ៥៩

ភាគ ៦០

ភាគ ៦១

ភាគ ៦២

book_062.jpg

ភាគ ១៣ លេខ ទំព៍រ វគ្គ សញ្ញា
មាតិកា គ្រប់សព្វ

អភិធម្មបិដក

ពី ភាគ ៧៨ ទៅដល់ ភាគ ១១០

- ៧៨ - ៧៩ - ៨០ - ៨១ - ៨២ - ៨៣ - ៨៤ - ៨៥ - ៨៦ - ៨៧ - ៨៨ - ៨៩ - ៩០ - ៩១ - ៩២ - ៩៣ - ៩៤ - ៩៥ - ៩៦ - ៩៧ - ៩៨ - ៩៩ - ១០០ - ១០១ - ១០២ - ១០៣ - ១០៤ - ១០៥ - ១០៦ - ១០៧ - ១០៨ - ១០៩ - ១១០ -

ធម្មសង្គណី

ពី ភាគ ៧៨ ទៅដល់ ភាគ ៧៩

វិភង្គ

ពី ភាគ ៨០ ទៅដល់ ភាគ ៨២

ធាតុកថា

ភាគ ៨៣

បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ

ភាគ ៨៣

កថាវត្ថុ

ពី ភាគ ៨៤ ទៅដល់ ភាគ ៨៦

យមកៈ

ពី ភាគ ៨៧ ទៅដល់ ភាគ ៩៣

បដ្ឋាន

ពី ភាគ ៩៤ ទៅដល់ ភាគ ១១០

km/tipitaka/book_index.txt · ពេលកែចុងក្រោយ: 2019/06/21 09:36 និពន្ឋដោយ Johann